2010. december 29.

Kitalált történelem: a kommunizmus "bukása"

A blogon már több olyan témát felvetettem, amikkel kapcsolatos, illetve jelen helyzetünket magyarországi és globális szinten is jól megvilágítja a könyv, amelyet most elkezdek ismertetni.

Először egy idézet Czike László: Rendszerváltó szabadkőművesek című kötelező olvasmányából. Vigyázat: csak szellemileg, lelkileg 16 éven felülieknek!!!

A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz. A titkolózás legfőbb célja, hogy ne de­rülhessen ki, mi, miért fog megtörténni. Ezért titok, hogy kik azok, akik a titkok évezredes selyemfonalát gombolyítják. Nehogy valaki felgöngyölje Ariadné fonalát. Nos, tehát: vagy beállsz hamis történelemgyártónak, vagy nekiállsz és felgöngyölíted az egészet...   „A világ a titok által létezik.” (Idézet: a Széfer ha-Zóhárból, ami a zsidó Kab­ba­lában a Fény Könyve.)

Az alábbiak részletek az egyik legérdekesebb lengyel "alternatív világmagyarázat" szerző művéből. Ahogy időm engedi, folytatni fogom.
--------------------------


Henryk Pająk: LENGYEL REMÉNYEK SÍRÁSÓI 1980-2005

LUBLIN, 2007

A KOMMUNIZMUS „SZOLIDARITÁS” ÁLTALI MEGDÖNTÉSÉNEK MÍTOSZA

Ha a neobolsevik globalisták nem hozták volna meg az ítéletet már a 70-es évek elején saját sátáni termékük felett, melyet Szovjetuniónak neveznek, akkor nem lettek volna semmilyen megmozdulások sem 1976-ban (Radom), sem 1980-ban Lublinban, Gdańskban és más városokban. Egyszerűen nem lett volna „Szolidaritás”. Mindennek véget vetettek volna a ZOMO gumibotjai, az orvgyilkosok és börtönök,  a tiszteletreméltó nyugati „demokrácia” pedig a kisujját se mozdította volna e „lengyel bajkeverés”, „lengyel hősiesség” újabb megnyilvánulása védelmében.

Wałęsa a hajógyáriak emlékműve tövében mondta: „Itt kezdődött a globalizáció”. Korábban azt hajtogatta, hogy ő döntötte meg a kommunizmust. A nemzeti hős tollaival ékeskedő groteszk bohóc már senkit nem döbbent meg, vagy idegesít, mert a csepűrágókat nem lehet komolyan venni, bár a Nobel-díj Bizottság már sokszor bizonyította, hogy politikai okokból kénytelen bohócokat díjazni.

A Szolidaritás-jelenség a zsidó szovláger fájdalommentes felszámolásának jelensége a modern szovjet és nyugati cionizmus által. A „lengyel kiszakadás” jelenségét engedélyezték, olyan incidensekkel provokálták ki, mint az élelmiszeráremelések, a termelési normák megnyirbálása, az engedetlenkedő „hasznos idióták” elnyomása. Az amerikai libsi (zsidó baloldali) körök  „lebontó”  tevékenysége a fegyverkezési versennyel, mint a Szovjetunió gazdasági szakadékba hajszolásának egyik fő elemével, valamint a kőolaj, a SZU bevételi forrása világpiaci árának leszorításával kezdődött.  Ezzel párhuzamosan provokálták őket Afganisztán megszállására, imitálva, hogy az USA érdeklődik Afganisztán iránt, kiterjesztve rá saját stratégiai befolyási övezetét. A szovjetek hagyták magukat csőbe húzni és bevonultak, ennek a folyamatnak pedig brit részről „megfigyelője” volt többek között a „mi” későbbi védelmi miniszterünk, Radek (Radosław) Sikorski, akit úgymond riporterként küldtek oda. (valójában az USA és Nagy-Britannia érdekeit védő miniszter lett).

A Szovláger számára pusztító hatású „peresztrojka” atyja nem a globalizáció jelenlegi szentje, az akkori SZKP főtitkár, Mihail Gorbacsov volt, hanem Jurij Andropov, a KGB főnöke, később az SZKP főtitkára. Andropov zsidó származásáról már a 90-es évek ben írtak egyes orosz szerzők, de 2006 június 13-ig kellett várnunk, hogy ennek hivatalos bizonyítékához jussunk a KGB archívuma alapján az orosz „Itogi” tv-csatorna adásában. Andropov 1914 június 15-én született Moszkvában Grigorij Feinstein, vagy Flekenstein1 néven. A Lubianka részletes archívumában fennmaradt 1929-ben elhunyt  „mameléje” fényképe. Apja gazdag finnországi bevándorló, már akkor gazdag gyémántkereskedő. 1919-ben halt meg a cári fehérgárdisták oldalán a bolsevikok elleni harcokban. Andropov életrajzát négyszer írták át, de bizonyára egyik változat se adja vissza a teljes igazságot a globális zsidóság e „Konrad Wallenrod”-jának a szovjet hatalom csúcsain töltött életéről. Ezeket az átalakításokat a 30-as években végezték egyre újabb dokumentumok előállításával. Hivatalos életrajza szerint Andropov egy Vlagyimir nevű oszét nemzetiségű vasutas fia  a sztavropoli kormányzóságból. A világ zsidósága azonban karrierje kezdete óta tudott Andropov zsidó származásáról és kora ifjúkora óta módszeresen „befektetett” a személyébe, éppúgy, mint ahogy korábban befektettek több száz egyéb néptársukba, akiket a szovjet Gulág kormányzása céljából építettek fel.   

 Később ilyen, Andropov által felépített kreatúrának bizonyult tanítványa, Gorbacsov, akit diszkréten protezsáltak azzal a feladattal, hogy a halálos csapást mérje apáik generációja zsidóinak bolsevik zabigyerekére. Titokzatos módon, akárcsak később Gorbacsov esetében, a szovjet Politikai Bizottság máskor egymás között veszettül marakodó martalócbandája „egyhangúlag” választotta meg Andropovot az SZKP főtitkárának. Andropov karrierje még a hagyományos séma és időrend szerint zajlott, azonban Gorbacsov karrierje űrhajóként startolt. A Szovlágerben a ranglétra minden foka szigorúan meg volt szabva, kodifikálva volt.

Így írt erről az előléptetési sémáról Abdurrahman Avtorhanov orosz szerző „Andropovtól Gorbacsovig” c. könyvében2:

A karrierjét mondjuk „rajkom” titkárként kezdő pártfunkcionáriusnak ahhoz, hogy eljusson a Politikai Bizottságig, vagy a Központi Bizottság osztályvezetői, vagy osztályvezetőhelyettesi rangjáig, a pártranglétra összes fokán végig kell mennie. A „rajkom” (kerületi pártbizottság) titkárságtól a „gorkom” (városi pártbizottság) I. Titkárságán át az „obkom” (megyei pártbizottság) titkárságáig – ez 20- vagy akár 30 évet vesz igénybe vidéken. Tehát a jelölt 50-60 éves korában, ha elnyeri a KB támogatását, azzal a feltétellel, hogy KB-személyi aktái és KGB-dossziája abszolút tiszta, ő maga pedig a szervezőtehetség terén felülmúlja legközelebbi konkurenseit, eljut végre a Sztálin által „Aeroszpagosznak”, (Vének Tanácsának) nevezett Központi Bizottságba. Ebből következik, hogy most nem „fiatalok” veszik át a hatalmat a Kremlben, hanem „fiatal öregek” lépnek a kivénhedt aggastyánok helyébe, ezért politikai és pszichikai reflexeik azonosak elődeikével.

1. Ezt a névváltozatot adja meg a "Haza" c. folyóirat 2006 VI. számában az  említett TV-adás alapján. Az „Itogi" a "semmiből milliárdos" zsidó Gusinszkij tulajdona,. akárcsak a "Ma", Moszkievszkij Komszomolec, Moszkjevszkaja Pravda, és "Irodalmi újság" cjmű lapoké. Gusinszkij a zsidó „Bnai-Brith", A Szövetség Fiai páholy vezetőségének tagja, lásd: Oleg Platonov: Oroszország a szabadkőművesség uralma alatt, Moszkva 2000,  71.old.

2. ANTIK kiadó, 1989, 83. old.

A láthatatlan lobbi szinte azonnal a már életében mumifikált Brezsnyev halála után, 1982. november 10-én (Lengyelországban végéhez közeledett a katonai szükségállapot) előléptette Andropovot az SZKP KB első titkárának tisztségébe, ami a több, mint fél évszázada érvényben levő szabályrendszer megsértését jelentette. Andropov kora nem volt szokatlan, akkor 68 éves volt, tehát illett rá a "fiatal öreg" formula. Szabálysértés, sőt pártbéli eretnekség volt azonban, hogy a pártvezető tisztségébe a "láthatatlanok" a KGB főnökét nevezték ki. Ugyanis mindig a pártapparátus dominált a fizikai terror apparátusa, a GRU, NKVD, KGB felett.

A Gonosz Birodalma „udvari etikettjének” ismerői ezáltal világos jelzést kaptak, hogy a hatalom Olümposzának hierarchiájában radikális átalakítás következik, a Szovláger szétverésnek első, mint majd kiderül, döntő szakasza.  Ez azt jelentette, hogy alapvetően megváltoztatják a hatalom addig érinthetetlen háromszögének: a Párt-hadsereg-KGB uralmi viszonyait. Csak keveseknek volt esélye helyesen értelmezni ezeket a lépéseket -  hogy a szovjet hatalom már elég erősen meg van szállva külső, értsd: cionista erők által ahhoz, hogy ott ilyen áttörést érhessen el, a „parancsnoki központot” ilyen radikálisan áthelyezhesse.

Most, negyedszázaddal e sakkhúzások után már okosabbak vagyunk e tények ügyében, de akkor a helyes értelmezésük a szovjet politikai színpad kivételes ismeretét követelte meg. Andropovnak távoli és helyi protektorai a hihetetlen erejű gigantikus légkalapács szerepét szánták a moszkvai sziklák szétmorzsolásához.  Lényeges, hogy Andropov teljes tudatában volt ennek a történelmi feladatnak, küldetésnek és hasonlóan teljes tudással rendelkezett a mechanizmusokról, melyek a hagyományos háromszög: a párt-hadsereg-KGB csúcsára emelték.2

2. A „peresztrojka” hívévé vált  a zsidó származású Markus Wolff, az NDK hírszerzés (HVA) vezetője is. 1989-ben Wolff önként otthagyta a HVA-t és csendben átment az NDK „reformista” táborába. Mint később megírta „emlékirataiban”: hirtelen beleszeretett a valódi szabadság, egyenlőség, testvériség eszméibe. Néptársa, Andropov már öt éve a sírban volt, lelke meg a pokolban, de e Wolff (Farkas) báránykává változásának jóval korábban kellett kezdődnie. Az NDK hírszerzésének 30 évnyi irányítása után ősei országában, Izraelben telepedett le.

Andropov elindította a „peresztrojka” előkészítésének stratégiai, sokirányú folyamatát. A sors nem sok időt hagyott neki erre és jól tudta, hogy a halállal fut versenyt. Kinevezésekor már súlyos veseelégtelenségben szenvedett. És valóban, 1984. február 9-én, alig 15 hónapnyi uralkodás után meg is halt. Élete utolsó hónapjaiban állítólag már állandóan dialízis-berendezésre volt kapcsolva irodájában, vannak is rá – nem túl valószínű – összeesküvéselméletek, hogy ennek valami megbuherálásával tették el láb alól. Csak a halála után következő évtized mutatta meg, hogy Andropovnak mégis sikerült végrehajtania alapvető feladatát, már halála után átadni a Szovláger feletti hatalmat régóta protezsált, kinevelt utódjának, Mihail Gorbacsovnak.

     Gorbacsov megválasztásakor hallatlan helyzet alakult ki. A Politikai Bizottság, nem tudni miért, hirtelen egyhangúlag választotta meg főtitkárnak. És milyen stílusban! A „konklávé” egyetlen nagy dicshimnusszá vált a lényegében alacsony rangú pártapparátcsik tiszteletére, amilyen addig Gorbacsov volt.

    (...)


   Nemhivatalos csatornákon át kiszivárogtatták az álcázó pletykát, hogy a választás során „kemény harc” folyt, hogy a főtitkárt épp csak minimális többséggel választották meg... Valójában a választás csak formális „megpecsételése” volt Gorbacsov jelöltségének. Az idézett „Moszkvai per” c. könyv „disszidens” szerzője, Bukovszkij, ironikus kétkedéssel írva Gorbacsovról Andropovot jelöli meg nagy protektoraként. Kiemeli Andropov virtuozitását a „peresztrojka” mítoszának felépítésében, de „disszidenshez” illően egy szóval se emljti azokat az erőket, amelyek magát Andropovot segítették: az USA és Nyugat-Európa cion-globalista köreit és az orosz zsidókat. Gorbacsov, Andropov bizalmasa rakta le hirtelen lavinaszerűen lezajló „peresztrojka” alapjait, ennek kivitelezőjévé pedig Andropov tette meg őt.

   Ez volt a történelem során a Nyugat legnagyobb sikere az 1917-es zsidóbolsevik forradalom fékezhetetlen szörnyetegével való konfrontációban.

    Nem sokkal később a Gorbacsov és Jelcin által protezsált zsidók: Berezovszkij, Hodorkovszkij, Gusinszkij, Potanyin, Vekszelberg, Abramovics, Aven, Lifsic és tucatnyi más „oligarcha” engedélyt kapott az orosz nemzeti vagyon totális szétlopására. Így törlesztettek a Nyugat zsidóságának a sokoldalú támogatásért, pontosan úgy, ahogy Lenin törlesztette kamatostól a Kuhn & Loeb banknak az összes hitelt, amik nélkül Bolsevikia első éveiben csődbement volna. Támogatóinak 600 millió akkori dollár értéket fizetett ki aranyban. A cári Oroszország maradék aranyát egyénileg lopták szét.

    E groteszk „peresztrojka” kulisszák mögötti titkai az egyetlen kulcsot jelentik a szovjetek összeomlása titkos mechanizmusainak megértéséhez, ezen keresztül pedig annak megértéséhez, hogy a Nyugat hogyan tudta olyan könnyedén, vértelenül meghódítani a posztszovjet Oroszországot, Lengyelországot és a többi szocialista országot 1990 után.


A négyszeresen preparált életrajz ügyében nyugatról támogatták Andropovot, ami közvetett bizonyíték arra, hogy hosszú távra „fektettek be” személyébe. 1930-ban belépett a Komszomolba. 1939-ben lett párttag. Ezután egyből a Karél-Finn SZSZK Komszomol-vezetője (1940-1944). Kizárt volt, hogy egy ilyen protekciós zsidó a frontra kerüljön géppisztollyal a kezében, ez a SZU soknemzetiségű ágyútöltelékének kötelessége volt. Hivatalosan azonban később Andropovnak is gyártottak illő háborús életrajzot, papíron valamilyen partizántevékenységben vett részt, csak senki nem tudja, hol és mikor, ha 1944-ig titkárkodott a SZU által megszállt finn területeken? 1947-ben már az SZKP karéliai első titkára, négy évvel később Moszkvába kerül, ami a további előmenetel feltétele volt. A központi Bizottságnál dolgozott.

Aztán konfliktusba került Malenkovval, nem akárkivel, mert formálisan Sztálin helyettesével, aki rivalizált Mihail Szuszlovval.(…)Egy időre a Malenkov-Szuszlov konfliktus enyhén meglegyintette Andropov karrierjét. (…) Andropovot felmentették a pártapparátusból, majd 1954-57-es időszakra mellékvágányra száműzték, a magyarországi nagykövet szerepébe.
A magyarok számára tragikus „befektetésnek” bizonyult. Igyekezve visszaszerezni a Kreml kegyeit, Andropov az 1956-os forradalom véres leverésével és Kádár János hatalomba ültetésével vált hírhedtté. A magyar történészek szerint Andropov a magyarországi mészárlások fő felelőse.


Hruscsov hatalomra kerülése az állítólagos „Sztálintalanítás” keretében megnyitotta Andropov visszaútját a Kremlbe. Karrierje ekkor gyorsul fel szédítően. Az impulzust a Hruscsov klikkje által az SZKP KB és számos tagköztársaság döntéshozó köreiben elhelyezkedő kriptocionisták elleni nyílt hadüzenet adta. Mint tudjuk, e „mucsaiak kontra zsidók” háború szovjet változatának megvolt a megvolt a lengyelországi másolata, ami 968-ban az utóbbiak átmeneti vereségéhez, majd két évvel később a Gomułka-Moczar kettős bukásához vezetett. (Megj.: lengyel eredetiben: „cham”, kb. „bunkó paraszt”, „gazfickó”, a mi „mucsaink” megfelelője is, a harc a zsidó kommunisták és a nemzsidó, az adott keretek között viszonylag hazafiasabb kommunisták között zajlott, utóbbiakat a zsidók becézték így maguk között. B.Cs.)

Az orosz „mucsaiak és zsidók” harca eredményeként Andropov 1962-ben az SZKP KB Titkársága tagja lett és Szuszlov helyét foglalta el (…). Nem sokkal később a KGB főnöke lett majd 1973-ban az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja. Egyúttal megőrizte a KGB vezetői pozícióját, ami az orosz zsidók orosz gazfickók feletti győzelmének végső megpecsételését jelentette – ez esetben az idézőjel felesleges.


Ez a Szovláger lebeontásának hosszú előkészítését jelentette, de akkor nem sokan, vagy talán senki nem rendelkezhetett olyan természetfeletti előrelátással  - magán Andropovon és megbízóin kívül - hogy megérthesse, mit céloznak ezek a változások és kik inspirálják őket.
Andropov tehát megszerezte a Szovláger lebontásának két kulcsát: a KGB feletti hatalmat és az SZKP KB Politikai Bizottsága tagságát.


Egyúttal élvezte a Nyugat diszkrét jóváhagyását is. Egyre inkább „liberálisnak” igyekeztek ott beálljtani, gondosan feledve a magyar halottak ezreit, amik ennek a „liberálisnak voltak köszönhetők a KGB csendes rutintevékenységének sok más bűntette mellett. Ekkor kezdődött a Szovláger irányításának módszeres áthelyezése a pártból és a hadseregből a KGB-be, amelynek minden döntéshozó pozíciója régóta fel volt töltve orosz zsidókkal: a SZU szétesése után nem kevesebb, mint 20 ezer magasabb rangú KGB-s vádorolt ki közvetlenül Izraelbe, sokmilliárd dollár értékű aranyat, gyémántot és magát dollárt vive magukkal, meg felbecsülhetetlen értékű információt a KGB és GRU titkairól.

A párt KGB alá rendelésének e folyamatát már Brezsnyev megkezdte, valószínűleg nem tudatosan1, amikor visszaadta a KGB-nek a felhatalmazást, hogy kémkedhetnek (kompromittáló adatokat gyűjthetnek) nemcsak a Központi Bizottság, hanem a Politikai Bizottság tagjai ellen is, amely jogosítványt még Huscsov vette el tőlük. A Politikai Bizottság tagjait duzzadó titkos dossziéik engedelmes eszközökké tették Andropov kezében, ami megkönnyítette számára a személyi változtatásokat a Kreml és a köztársaságok csúcspozícióiban. A kompromittáló ügyek kiváló forrása volt a pártvezetést átszövő általános, járványos korrupció, ami a KGB könnyű áldozatává tette tagjait.


1. Brezsnyevet, akárcsak a hatalom csúcsain levő többi orosz „mucsait”, (nemzsidót) zsidó nővel házasították össze. Nem volt kivétel Raisza Gorbacsova sem.


Folyt.köv. 

Frissítés:
Ajánlom ezt a Makow bejegyzést összevetni Pająk tételével, jól kiegészíti: 

A globalista bankárelit a kezdet kezdetén maga hozta létre a Szovjetuniót, tehát csak a Czike által emlegetett tömegmegtévesztő ál-történelemben volt a kommunizmus a kapitalizmus "ellensége", valójában egy speciális váltotozata volt, egy "gyarmata", ahol nem voltak érvényesek az otthoni civilizált szabályok, ahol sokkal nyersebben , korlátlanabbul valúsíthatta meg e tőke céljait, mint az "anyaországban". 

Ahogy ez a globális tőke hozta létre a nagy kommunista kísérletet, úgy logikusan ez döntött a kísérlet befejezéséről is, a volt szovjet térség visszaintegrálásáról a "kapitalista" világba.

HAmad Subani e bejegyzésben nem tér ki a dolog zsidó vonatkozására, de a szájtgazda makow rengeteg bejegyzésében megteszi, Pająknál pedig ez a központi elem. Nem öncélúan, valami "antiszemitizmus" okán, hanem mert enélkül nem érthetjük meg az eseményeket. Mert ez itt központi elem.

Természetesen a hitleri rezsim is e körök terméke, ahogy a mai Kína is.

2010. december 21.

Akasszátok le a királyokat! - a szögről, lehet leporolni, megint aktuálisak...

Rég nem volt semmi Irodalmi Rovatomban, ideje pótolni a hiányt!


forrás: Czike László honlapja

itt egybeszerkesztve is megvan, ami a szerzőnél részletekben: 


-----------------------------------------------------------------

Először a címről

A cím legalábbis egy „tripla” paradoxon. Legfőképpen a „hivatalos” mainstream álláspont szerint - még „az ellenkezője sem” igaz…
Nos, nézzük, mi minden miatt nem lehet valós a választott cím!

1.  Magyarországon nem történt rendszerváltás. Csak „papíron”.
2.  A szabadkőművesek vagy nem is léteznek, vagy ha mégis – a po­litikával nem foglalkoznak. (Ezt ők deklarálják magukról.)
3.  A meg sem történt rendszerváltást tehát nem csinálhatták a nem is létező, vagy a politikával „hivatalból nem foglalkozó” szabadkőművesek. Csak valaki más(ok), vagy senki…"

(...)
Kettős időrend

Senki nem születik „titkos tudással” a zsebében. Viszonylag korán eldől, hogy te is beállsz-e kórusban üvölteni a farkasok közé, vagy megmaradsz „magányos farkasnak”, ami egy kegyetlenül perdöntő lépés, visszavonhatatlan választás. Ha elfogadod a világ farkastör­vényeit, úgy „a jég hátán” is megélhetsz; a REND mindig segíteni fog „az Özvegy Fián”. Hogyha a REND szabályos kis téglája, épí­tő­koc­kája, fogaskereke vagy, a dolgok mindig megoldódnak majd va­lahogy; a problémák elhárulnak, a mókuskerék pedig forog to­vább. De ha „ellenszegülsz” – Isten irgalmazzon neked. Irgalmazni fog – de nem ezen a világon. Mert ez a világ a REND világa. Mind­ezek miatt is kétfajta valóságos időrend létezik. Az egyik az objek­tív időrend, amely a titkos, de valóságos történések – melyeknek semmi közük nincs semmilyen „hivatalos” narratívához – elvileg felismerhető, de a történelmi jelenben gyakorlatilag felismerhetet­len egymás­u­tánja; a másik a szubjektív időrended, amelyben te csak fokozatosan ismered fel, hogy mik is a valós történések, azok milyen valós múltban is gyökereznek, és végül, a valós trend kvázi meghosszabbításával előre meglátod, felismered, hogy mi is fog a jö­vőben tör­ténni, mert hát a történelem kényszerpályán mozog, a történései előre kódoltak. Nem volt ez mindig így! Engels ősmaj­má­ból akár még ember is lehetett volna, ha Hiram Abif nem hal mártírhalált a Salamon templománál… Ám amióta ez a ször­nyű tragé­di­a megtörtént, nincs mit tenni. A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz. A titkolózás legfőbb célja, hogy ne de­rülhessen ki, mi, miért fog megtörténni. Ezért titok, hogy kik azok, akik a titkok évezredes selyemfonalát gombolyítják. Nehogy valaki felgöngyölje Ariadné fonalát. Nos, tehát: vagy beállsz hamis történelemgyártónak, vagy nekiállsz és felgöngyölíted az egészet...   „A világ a titok által létezik.” (Idézet: a Széfer ha-Zóhárból, ami a zsidó Kab­ba­lában a Fény Könyve.)
(...)
Említettem a miniszterelnöki származásról szóló híreket.
Amilyen meglepő információkat ez ügyben a Sanyi előadott, azok­ból én – őszintén szólva – nem sokat hittem el, mindenesetre arra jó­nak tűntek/látszottak, hogy – sok évvel később - egy gúnykölte­ményt fabrikáljak belőlük. Annyit azért a versike elé fűznék, hogy amennyiben a legenda magva – ami Sanyi szerint Alcsút környé­kén „gombnyomásra” éledt – igaz, úgy ma, 2009-ben bármit is ár­mánykodjék az MSZP és volt koalíciós partnere, teljesen valószí­nűt­len, hogy a kisebbségiek és a legitimisták 2010-ben Orbán el­len szavazzanak. Íme, a vers, az állítólagos dédmama románcáról:


A hepiend balladája

Trónörökös volt a Habsburg,
A Ferenc Ferdinánd -
Nyári éjen kedvese lett:
Sárika, vadvirág...
 
Száll reád merénylet átka,
A mátka megfogant -
Méhében egy halott császár
Magjáért szól a lant.

Ah! lágyan kél az esti szél                    
Alcsútdoboz felé;                                 
Szüzek siralma, özvegyek                    
Panasza nyög belé.                               

Ne szülj császárt, te szűz! anya              
Ne szoptass csecsemőt!...,                 
Férjhez adták egy orsóshoz
A csinos roma nőt.

Elárul a járomcsontod,
A nemes halánték -
Nemzedékek titkát hordod:
Ferdinánd atyádét.

Európa egységes lesz,
Magyar reményt kínál -
Hogy végtére megment minket
A szakrális király.

Pápa, add hát áldásodat!
Ő megmenti trónod...
Antikrisztus nem fog rajta -
S így mindenki boldog.

Megmenekülhet a világ,
Róma és Izrael -
Armageddon tehát nem lesz:
A vész így illan el...

Halál helyett örömünnep
Az Apokalipszis -
Jézus, s Márja békét hoznak,
Mert nem lesz több krízis.

Az Aranykor bőséggel jön,
Büszke Isten Fia -
Eredményes volt az újkor
Magyar áldozata.

Eggyé forrt az egész világ,
Minden népe testvér -
Megigazul minden ember,
A sok bűnös megtér.

Egynek engedetlensége
Majd’ mindent tönkretett -
De egy engedelmessége
Irgalmat érdemelt.

Isten tehát megbocsátott:
Új a történelem! -
Mert leszállt Ferdinándra
Megszentelő kegyelem.

Vác, 2004. október 26.


                                                              Czike László
----------------------------------------------

2010. december 10.

Az USA hadserege gazdasági összeomlásra készül

Raven Clabough cikke a  "The New American" magazinból


A kételkedők, akik hajtogatják, hogy az USA gazdasági bajait eltúlozzák, jobb, ha a Pentagonra tekintenek, hogy belássák, mennyire tévedtek. A CNBC megtudta, hogy a Pentagon mostanában egy amerikai gazdasági összeomlással kapcsolatos hadijátékokat játszik le.
A CNBC szerint “A Pentagon Amerika számára valós gazdasági fenyegetésekre készül.”
A CNBC Gazdasági Hírek elemzője, Eamon Javers kifejti:
A 2008-as megroppanás óta a védelmi hírszerzés vezetése nagy figyelmet szentel a globális piacoknak és annak, milyen fenyegetést jelenthetnek az USA nemzetbiztonsági érdekeire. Egy közeljövőbeli szemináriumon egy sor ilyen ügyet fognak megtárgyalni, többek között: a privát befektetési alapok felhasználása a piacok, valuták manipulálására, nemzetállamok gazdasági összeomlása, államcsőd, nemzetállami instabilitás, az USA szövetségeseinek költségvetései, deficit, nemzetbiztonsági infrastruktúrák.
A hadsereg elindított egy “Egyesített Kutatás 2011” című műveletet, melynek keretében tanulmányozzák “egy széleskörű gazdasági összeomlás következményeit az Egyesült Államokban, amely a Hadsereget zavargások miatti rendfenntartásra kényszeríti”. A Kutatás arra is felkészíti a Hadsereget, hogyan működjön “töredékére csökkent globális hatóerő és drastikusan csökkentett költségvetés” keretei között.
Októberben a Tengerészgyalogság meglátogatta a J.P. Morgan céget, hogy “tanulmányozza a piacokat és a gazdaságot.”
Javers következtetése:
A Pentagon és a Védelmi Hírszerzés különféle egységei a piacokat vizsgálják és azokat az újfajta fenyegetéseket, melyeket ezek jelentenek az Egyesült Államok számára.
A Wired.com szerint “a hadsereg minden évben szervez egy Egyesített Kutatást, melynek során tapasztalt közép- és felsővezetők értékelik a szervezet tevékenységének hiányosságait és megoldásokat javasolnak.”
A 2011-es Egyesített Kutatás igazolja azokat a feltételezéseket, hogy az USA gazdaságában nem zajlik semmilyen kilábalás, ahogy a kormány számos tagja nyilatkozott bizakodva. A katonákat zavargások miatti evakuációkra és internálásokra képezik ki, ami jelzi, hogy fennáll a lehetősége a rendfenntartás érdekében katonai szükségállapot bevezetésének.
A 2011-es Egyesített Kutatás felkészíti a katonákat arra is, hogy diplomatákként viselkedjenek, olyan eseményekre számítva, amikor harctereken nincsenek diplomaták, vagy amikor az utcákon éhes és dühös amerikaiakkal találják szembe magukat. A Wired.com írja: “Egyhangú a vélemény, hogy a hadseregnek fel kell készülnie a tárgyalások profi lefolytatására, amiket jónéhány katonai iskola tanfolyamain oktatnak .”
A Blacklisted News szerint A Pentagon hadijátékai csak egy a sok példa közül, melyek mutatják, merre tart a világ . Egy másik, hogy a FEMA (Rendkívüli Helyzetek Szövetségi Hivatala) egyetlen Washingtoni elosztóközpontját 15 regionális intézménnyé decentralizálták az ország területén. A Blacklisted News azt is állítja, hogy: “nem hivatalos információk szerint az elmúlt években az USA kormányzata volt a liofilizált tartósélelmiszer-készletek legnagyobb felvásárlója, a magánbunkerek építésével foglalkozó cégek szerint pedig a piacon hiány van a felszerelésből és építőkapacitásból”.
Láthatóan más globális hatalmak is “Világvége” forgatókönyvekre készülnek. Oroszország a hírek szerint 5.000 új földalatti óvóhelyet készül kiépíteni Moszkva lakossága számára, az Európai Unió pedig 2006-ben határozott egy “Világvége Vetőmagbank” építéséről a hegyekben mélyen a tengerszint alatt.
A FEMA weboldala javasolja az amerikai családoknak, hogy tartsanak állandóan készenlétben legalább néhány hétre elegendő vésztartalékokat többek között élelmiszerből és vízből.

2010. november 19.

Csak nem a magyar elnökség ideje alatt fog széthullani az euróövezet???

Fokozódik a nemzetközi helyzet, gyorsul a globális összeomlás tempója, illetve egy újabb fázishatára közeledik rohamosan.
Már Van Rompuy és Merkel is azzal riogat, hogy ha az ír (portugál, spanyol etc. etc.) válság nyomán széthullik az euróövezet, akkor széthullik az EU is. Az ilyen eurokraták korábban a nyelvüket harapták volna le inkább, mnt hogy ilyet mondjanak, az EU bürokratikus rendszere az Egyedül Üdvözítő megoldás volt és fel sem merülhetett, hogy ne tartana örökkön örökké, ámen. Ezek a fickók ebből élnek (elég jól), ha ilyet mondanak, akkor tényleg szörnyű előrejelzéseket raknak a szakértőik az asztalukra.

Nem feltétlenül "komoly hír", de jelez valamit, hogy Matt Savinar, az Olajcsúcs probléma, illetve a globális összeomlásának egyik leghatásosabb tudatosítója lassanként bezárni látszik a boltot a LATOC-nál. Először megszüntette a webhely nagyon aktív és értékes infóforrást jelentő vitafórumját, azzal az indoklással, hogy egyesek netfüggőként ott töltik minden idejüket ahelyett, hogy gyakorlatban készülnének az összeomlásra. Ez egy jogos magyarázat (rám is vonatkozik és olvasóimra is...) de lehet, hogy más oka is volt. Az utóbbi időben pedig vagy meghülyült, vagy (sokkal esélyesebben) hülyének tetteti magát azzal, hogy asztrológiai jóslásokra hivatkozik, melyek szerint 18 hónapon belül nagy eséllyel itt a durva, teljes összeomlás. Külön weboldalt is nyitott asztrológiai tevékenységének, de elég kamunak tűnik.
Szerintem racionális okokból számolja úgy, hogy olyan belátható időn belül itt a nagy összedőlés, hogy fokozatosan bezárja a LATOC-ot és elhúz egy rég kinézett túlélőhelyre a készleteivel a reménytelen Kaliforniából.

Az itt már korábban emlegetett Europe 2020 új előrejelzése  2011 első negyedévére várja a globális geopolitikai összeomlás kritikus szintjének áttörését.
Ír egyrészt a FED "házi őrizetbe helyezéséről", a világ többi hatalmának egyhangú tiltakozásáról amiatt, hogy a FED 600 milliárd dollárért vásárol USA államkötvényeket, mindenki más költségén. A dollár megszünik "az USA valutája és mindenki más gondja" lenni, ami a dollár elméleti aranyraválthatósága megszűnésének 1971-es dátuma óta volt, és egy lesz  a világ valutái közül. Európa-szerte megszorító intézkedéseket és nyomukban tömeges társadalmi tiltakozásokat, felfordulást jósol, ami a politikai radikálisokat hozza helyzetbe, a mai elitek bukását hozhatja.

Szerintem Magyarországon ez nem várható, mert Orbán már régebb óta maga lopja a radikális erők, főleg a Jobbik retorikáját és proigramját, így meg tudja lovagolni a radikalizálódási hullámot. Igaz, hatalmon levő erőként elkerülhetetlen, hogy a dühös, elszegényedő tömeg ne okolja az állampárt (lassan egypárt...) apparátusát, de biztos készen áll rá OV, hogy pár "gonosz" fideszest az oroszlánok elé vessen martalékul, főleg, ha a gonosz szocik és más ballibek már elfogynak, pl. Gyurcsány. Gyurcsány jól sejtett börtönbe vetése szerintem úgy tavasz táján várható, a fentiekkel összefüggésben is. Téved, ha azt hiszi, hogy ebből bármit kovácsolhat...

A Europe 2020 szerint az USA gazdasága jövő tavasszal szükségállapotba kerül, 2012-ben pedig a kínai gazdaság lesz a legnagyobb a világon, megelőzve az USÁ-t. Az ingyenes összefoglaló nem tér ki rá, de szerintem Kína se fogja ezt az új pozíciót sokáig élvezni, mert az összeomlás további fázisai őt is káoszba döntik, de már a jövő év se lesz vidám ott se. Nálunk se....
Az előrejelzés megerősített határőrizetet jósol, méghozzá a gazdasági szükséghelyzet miatt megszűnő szabadkereskedelem, az új gazdasági protekcionizmus miatt az EU külső határain.
Szerintem azonban ez csak egy rövid átmeneti kísérlet lehet, mer hamar ki fog derülni, hogy az EU egészként nem menthető meg és a tagállamok tovább fognak lépni a saját határaikon belüli gazdasági protekcionizmus, az önellátás kínkeservvel való megteremtése felé.
Tehát pl. a magyar kormányzatnak is fel kel készülnie  a határőrizet akár 24 órán belüli helyreállításának lehetőségére, KIEMELTEN A NYUGATI HATÁRON, mert az összeomlás káoszában nyugati szomszédaink esetleg iszlám és más bevándorlók millióit próbálják majd meg ránklőcsölni!

Ennyit arról, mennyire gondolhatta komolyan ORbán, amikor Sárközyvel való tárgyalásán a horvátok EU-tagságát és a schengeni övezet Romániára és Bulgáriára kiterjesztését vetette fel. Duma volt, mert még nem jött el a nyílt beszéd ideje. Egyikük se gondolja komolyan, képben vanak az összeomlásról az EU és a világ többi vezetőjéhez hasonlóan.

Szeszák Gyula a blogján nagyon sarkosan fogalmazza meg az általam itt is rendszeresen felvetett aggodalmat, hogy mire lehet jó rossz esetben a válságban egyébként elkerülhetetlenül kiépülő Viktatúra:
"Amit az izraeli áttelepülés halálos (!) veszélyéről írsz, igaz. Ami Magyarország elnökségét illeti. Orbán 2/3-os győzelme és az SZDSZ "önmegsemmisítése" egy lánc két szeme. A lánc harmadik eleme a totális orbáni diktatúra, amely egyedüli záloga a tömeges (!) áttelepülés megszervezésének és végrehajtásának, vagy legalább megkísérlésének. Orbán azonban nincs könnyű helyzetben. Hosszas tökölés után most jelentette be, hogy Moszkvába megy, ahol "történelmi kiegyezés" készül...
Hiszed e, hogy Putyinnak nem lesz egy - két jó szava a zsidó betelepüléshez?"

Szerintem még nem ennyire egyértelmű a helyzet, bár a veszélye fennáll. A Viktatúra az áttelepülés végrehajtásának és megakadályozásának egyaránt záloga lehet. Az áttelepítés után Orbán nem lenne vezetője az országnak, hülye lenne másoknak kikaparni a gesztenyét a tűzből. A múltban számos helytartó ragadta meg birodalma összeomlását, hogy saját királyi hatalmat építsen ki függetlenné váló provinciájában. Persze a rezsim meghatározó emberei között feltűnően sok a zsidó, vagy embereik.
Az hazafias köreinkben is kevesek által ismert tény, hogy Putyin is a világot uraló zsidó bankárkörök bábja, az orosz vezetés töretlenül zsidóuralom alatt áll 1917 óta, a "kommunizmus bukása" egy hatalmas cirkuszi előadás volt.

E pillanatban még nem tartom kizártnak, hogy a Viktatúra válhat országunk, nemzetünk megmaradásának eszközévé a globális történelmi viharban. Mert ez egybeesik a leendő Uralkodó egyéni egzisztenciális érdekével. Így szeretném...

----------------------------------------------
Frissítés: Közben mások is ezen spekulálnak:

Monetáris unió a szakadék szélén

2010. november 17.

Ügyes színjáték a román koccintás a Nemzetiben-ügy?

Amit ezért is hirdettek meg színházba?

Először is, szeretném, ha nem lenne igazam, de a logika alapján ez az ügy több, mint gyanús.
A villámgyorsan kifejlődő botrány és fejleményei lényegében előre borítékolhatók voltak.
A román kormányzat, diplomácia és titkosszolgálatok tökéletesen tudják, hogy most nem Medgyessy Péter a miniszterelnök, vagy más, a nemzeti önfeladásban tüntetően élenjáró ballib kormány van hivatalban. Az az eset teljesen más volt, akkor joggal számíthattak rá, hogy demonstrálhatják, mennyire felettünk vannak, nyíltan megalázhatnak minket, főleg, ha a D-209-es egyúttal román ügynök is volt, ami erősen valószínű.
Abban a helyzetben hülyék lettek volna kihagyni a feltűnő demonstrációt.

Most, ismerve Orbán Viktor látáványos  nemzeti elkötelezettségét, (aminek épp a túlzásbavitelével vádolja a ballib közeg Magyarországon és külföldön, illetve a szomszédok magyargyűlölő nacionalistái) és azt, hogy állandóan a Jobbiktól emel át retorikai elemeket, sőt programpontokat, hogy ne hagyja magát jobbról előzni, biztosra vehették, hogy a rendezvényre nem fog sor kerülni a meghirdetett időpontban és helyszínen.
Ehhez képest a román diplomácia LÁTSZÓLAG önként szaladt bele a pofonba, a nagykövetség gondosan szétküldte a meghívókat, időben, hogy a népharag kitörhessen és a rendezvény megakadályoztassék. Ami papírforma szerint egy presztízsveszteség Romániának és alkalmat ad rá, hogy a magyar és a szomszéd országbeli, meg a szélesebb nemzetközi közvélemény számára feltűnő legyen, hogy most bezzeg hazafias kormánya van Magyarországnak, ezzel az országgal már nem lehet packázni.

Azonban a román diplomáciát nem arról ismerjük, hogy dilettáns, naív lenne, ne tudná előre felmérni lépései várható következményét és szívesen menne házhoz a pofonokért. Nagyon nem, sajnos épp ellenkezőleg, egyik legnagyobb nemzeti hiányosságunk, hogy e téren nem tanulunk tőlük profizmust. (Világos, hogy nem túl kompatibilis nemzetkarakterünkkel ez a ravaszkodás, de akkor itt változtatni kéne.)

Tehát a logika azt diktálja, hogy akkor a román diplomácia SZIVESSÉGET TETT VALAKIKNEK.
A magyar helyzet, közhangulat ismeretében biztosra mehettek, az akció szándékolt célja logikusan nem lehetett más, mint alkalmat adni a magyar kormány, kormányfő nemzeti elkötelezettsége és "tökössége" látványos demonstrálására. Egy ügyes PR-akció. Alapesetben az ilyesmi nem tartozik a román külpolitika tipikus céljai közé. Ellenben vannak nem tipikus helyzetek, most ilyennel lehet dolgunk.

Próbáljuk meg összerakni a mozaikdarabokat! Orbán Viktor elég feltűnően jó kapcsolatot ápol a román elnökkel, még koccintottak is, szerencsére nem Erdély elcsatolása napján. A román vezetés feltűnően jó kapcsolatokat ápol Izraellel és ennek elég régi hagyománya van, még a szocializmus idejéből. Közte nagyon szoros, magyar szemmel ijesztően szoros stratégiai katonai kapcsolatokat is. Orbán Viktor körül minden meggyőzően hazafias és geddonista, az erőforrásbőségen alapuló modern világ összeomlását láthatóan megértő tette mellett sok-sok jel utal az Izraellel és ügynökeivel való túl szoros kapcsolatokra. Pályafutása kezdete óta pátyolgatója a szines forradalmakat katalizáló, felforgató USRAEL-ügynök, pénzügyi nagyragadozó Soros. A minap találkozott a CIA-igazgató Leon Panettával, akinek kinézete világosan jelzi, hogy a calabriai olasz szülők és a katolikus iskolája nem cáfol rá a zsidó körökben büszkén hangoztatott tényre, hogy Calabria környékén talán a lakosság 40%-a is titkos (álkatolikus) marrano-zsidó származású.
Lauder Javnét végzett lényegében "unokaöccsét" az egyetemről nevezte ki a BKV-utódcég cárjának. És még hosszan lehetne sorolni a hasonlókat. (korai névadási szokásai gyermekei körében, stb.)

Az EU-Izrael közötti minap megszavazott társulási szerződést esetleg nem sorolom ide, mert az EU magyar elnökségének kezdete előtt pár héttel nem keresi a nyílt szembemenést az EU-val ez nem kormánya kezdeményezése volt. (ettől még aljasság)

Más bejegyzésekben térek ki rá, hogy az orosz, vagy iráni vezetés egyes esetekben látványos ütközése Izraellel szintén lehet színjáték, mert az orosz vezetés zsidó irányítása is töretlen 1917 óta, Ahmadinedzsád pedig olyan feltűnően veri népe szerszámával a cionista csalánt, hogy az nagyon emlékeztet korábbi hasonló esetekre. (akár Hitler rezsimjére is). Az e sorba illő látványos török fordulatra azonban most térek ki, mert itt van egy kis analógia. Igazából a török elitek és a cionizmus kérdése is egy másik bejegyzés tárgya kell, hogy legyen, de a minapi látványos palesztin segélyhajó-akció forgatókönyve egy kissé emlékeztet erre a színházi koccintás ügyre, mégha az sokkal véresebb is volt.


Az izraeli diplomáciának ugyan bevett eszköze a bunkó agresszivitás, de azt róluk se feltételezhetjük, hogy ne tudnák kiszámítani tetteik következményeit. Mindenki sejthette, hogy az Izraeltől amúgy is látványosan elhidegülőben levő, iszlám gyökereit és a palesztin szolidaritást hevesen felfedező török vezetés segélyhajója elleni brutális támadás jókora antiszemita hullámot, Izrael-ellenes és zsidógyűlöletet kelt a világban, tehát ha mégis vállalták az akciót, akkor nyilván ez volt a cél. Régi manipulációs eszköze a cionistáknak az antiszemitizmussal való játék, céljaik szempontjából messze nem kontraproduktív annak időnkénti tudatos felhergelése. A dolog hozadéka ez esetben Erdogan "anticionista hős" arculatának felépítése volt az iszlám világban. A török elitek meghatározó részének az ifjútörök fordulat óta folyamatos titkoszsidó (Dönme) származására majd visszatérek, ez a Jobbik nagy port felvert minapi javaslata ügyében is fontos kérdés, sőt a Jobbikkal való manipulációk témáját is elénk hozza.

Következtetésem tehát, hogy a "Koccintás a Nemzetiben"-akció célja OV és kormányzata hazafias arculatának erősítése volt és a megbízókat a cionista közegben feltételezem.

Az akció hatását talán gyengítette egy kicsit két apróság, de az is lehet, hogy nem.
Nem tudom, hogy Alföldi Róbert gyors betojása és a bérbeadás még ma esti visszavonása be volt-e tervezve, vagy csak rájött, hogy ő csak fogyóeszköz a játszmában és hogy a jelen helyzetben talán nem tanácsos estére hazamennie. (ezért nem fizette be a közös költséget a társasházban, kész pocsékolás lett volna???)
Gondolom, az estét töltheti az izraeli nagykövetségen és ha jól megy, a következő éveket az anyaországban.
Az ügy haszna a köz számára, hogy ezek után maradása az igazgatói poszton nem esélyes.

A másik bicsaklás a tervben (ha helyes a gondolatmenetem), hogy csak a kereszténydemokratáktól kaptunk kellően erélyes nyilatkozatot, a Jobbikét nem számítva, mert ott az alapértelmezett volt.
A nagyobbik kormánypárt, a Fidesz frakciója egy szánalmasan halovány, gyáva, puhány nyilatkozatot adott ki. Tehát a kormányerők hazafiasságának demonstrálására maradt a kereszténydemokrata nyilatkozat.
Ez azonban az események  terv szerinti lefolyását nem befolyásolja.

Ismétlem, bár ne lenne igazam, jobb lesz, ha tévedek...

Frissítés:

Sajnálkozik a román külügyminisztérium

"Sajnálattal veszi tudomásul a román külügyminisztérium, hogy a Nemzeti Színház igazgatója, a Jobbik által bejelentett utcai tiltakozás nyomására, lemondta azt az egyezséget, mely szerint a budapesti román nagykövetség rendelkezésére bocsátja az intézményt a román nemzeti ünnep alkalmával. A külügy szerint a külképviselet ezért más helyszínt keres az ünnepségnek, amihez a magyar hatóságok támogatását is kéri."

"A tájékoztatás szerint Románia nemzeti ünnepe alkalmával Budapesten eddig minden évben neves közintézményekben szerveztek kulturális eseményeket (2005-ben az Uránia Filmszínházban, 2006-ban a Művészetek Palotájában, 2007-ben az Iparművészeti Múzeumban, 2008-ban a Thália Színházban, 2009-ben pedig a Belvárosi Színházban), melyeken mindig nagy számban képviseltették magukat a magyar hatóságok.

A román külügyminisztérium november 30-án szervezett volna fogadást a Nemzeti Színházban a december elsejei nemzeti ünnep tiszteletére. A románok ekkor azt ünneplik, hogy 1918-ban Gyulafehérváron elfogadták a megszállás alatt levő Erdély Romániával való egyesülését."


Fenti összeesküvéselméletemtől most elvonatkoztatva, játszmaként, vagy őszintén (ha "nekünk dolgozik") , a magyar kormánynak nyilvánvalóvá kell tennie, hogy amíg keleti szomszédunk állami ünnepeként Erdély és Kelet-Magyarország további régióinak elrablása időpontját tekinti, addig ezt az ünnepet a román nagykövetség nem rendezheti meg Magyarország területén, kizárólag a nagykövetség területén, ami diplomáciailag egyfajta területenkívüliséget élvez.
Az pedig már nem a kormány, hanem a hazai civiltársadalom dolga, hogy a román nagykövetségen Kelet-Magyarország elrablása évfordulóján rendezett ünnepségek magyar résztvevőit tekintse HAZAÁRULÓKNAK. A magyar diplomácia képviselői nem képezhetnek kivételt.

2010. november 16.

Orbán utóbbi beszédei magyarra fordítva

Orbán szövegének megfejtéséhez kell egy geddonista kódolvasó.
Nekem van ilyen, megosztom veletek...
Az az üzenet, hogy a piaci út járhatatlan, hogy a nyugati kapitalista civilizáció megbukik, egyenes, őszinte, szó szerint gondolja.
Azt is, hogy a "sikerhez" (TÚLÉLÉSHEZ) mindent át kell alakítani és hogy erre kevés időnk van, amit az "egy évvel" fejez ki szimbolikusan. Természetesen egy év alatt nem lehet mindent gyökeresen átalakítani, csak elkezdeni.
A többi duma azonban, bár nem hazugság, eufémiába van csomagolva, hogy a nép-gyerek bevegye a csokidarabban a keserű pirulát.
Természetesen nem a mai világkép szerinti sikerre van esély, a puszta túlélésért kell majd emberfeletti erőfeszítéseket tenni.
A nyakló nélküli hitelfelvétel elítélése, a adósságcsapda emlegetése jó jel, jelzi, hogy ez tovább nem megy se önkormányzati, se állami szinten. Tehát marad az önellátás kiépítése.
A NER hangoztatása jelzi, hogy tudja, nem mondhatja ki nyíltan, hogy világvége, teljes globális összeomlás átvészelése a cél és nem koronáztathatja magát nyíltan királlyá, tehát a NER propagandarizsája keretében egyfajta Első Polgári rezsimet épít ki, ahol végig hivatkoznak a népképviseleti rendszer megőrzött látszatára. Ezt Octavianus is így tette, jó oka volt rá.
A vészhelyzethez diktatúra kell, nem kérdés, helyeslem, csak az izraelita veszély árnyékolja be tetteit. Mi van, ha mégis nekik dolgozik??? Diktátorként könnyű dolga lenne egy ilyen cél szolgálatában is...
Hess, rémálom...

2010. november 8.

Szárnyas piramisok a Nemzet Kőművesétől

Régi mániám, hogy leleplezem Makovecz Imrét, a "zseniális magyar építészt". Írtam már róla itt, a blogon is, hogy szélhámos és titkos okkult szektatanok "beavatottja", hogy gonosz kultuszok titkos jeleit helyezi el valójában alkalmatlan és rémisztő épületein. Hogy a régi mese, "a király új ruhája" egyik mai előadójaként ügyesen teremtette meg saját arculatát, a "zseniális, konzervatív, organikus, népi-nemzeti építész" imágóját.

Több fórumon próbáltam figyelmeztetni szülőföldem, Zemplén közönségét is, hogy miután valószínűleg Sárospatakon követte el legtöbb, egy településen található hazafias-organikus PR-ba, hókuszpókuszba csomagolt épületét, gondolják meg, jó ötlet-e a fürdő rekonstrukciójához is őt meghívni tervezőnek. Mit tervezőnek, géniusznak, hogy érintse meg a kopott fürdőt és Varázsoljon belőle valami hazafias-organikus Csodát...

Korunk régóta a hanyatlás kora és az építészeti modernizmus a leggonoszabb erőkkel, titkos tervekkel áll kapcsolatban, mint arra az építészet és urbanisztika egyik legérdekesebb teoretikusa, a fizikus Nikos Salingaros is rámutatott több tanulmányában, pl. "A 20. század építészete, mint kultusz", vagy "Anti-Architecture and Religion " címűekben.

A titkos háttérhatalmak, sátáni kultuszok jó öreg módszere, hogy pusztító elveiket, tanaikat becsomagolják, hiszen, ha nyíltan megmondanák, mik a terveik, hamar agyonvernék őket, a társadalom egészséges immunrendszere könnyen kivédené a parazita támadást. Makovecz, mint a 20. század legembertelenebb rezsimjeinek (Bolsevikok, Hitler, FED) ideológiai gyökerét jelentő mozgalmak körébe tartozó Rudolf Steiner okkult antropozófiai irányzatával való kacsolatát nem is tagadó álépítész hazánkban e becsomagolás egyik legnagyobb virtuóza. A "zseniális" jelzőt legfeljebb e téren, a becsapás, a gonosz tevékenységet hatásosan pozitív PR-ba rejtés terén érdemli ki, de még ez se biztos. Hiszen jó szélhámosként, tömeghipnotizőrként csak azt mondja, amit közönsége hallani szeretne. Az már a hipnózis eredménye, hogy aztán saját szemüknek se hisznek, agyuk átveri saját magát.

Jellemző, hogy több őszintén hazafias barátom, ismerősöm rökönyödött meg pl. az e blogon Makovecz leleplezése ügyében általam írottakon is. Pedig értelmes és jószándékú emberekről van szó, akik általában látják a Romlás jeleit, eszközeit, valamilyen fokban kivitelező közegeit is a világban és a maguk módján igyekszenek is ezek ellen felvenni a harcot. Azonban Makoveczet ők is, mint a társadalom immunrendszerének sejtjei, "magunkfajtának" tekintették, nem behatoló ellenségnek, aki szöveteink elpusztítására tör.

Tehát miközben én többek között szűkebb hazámban, a szülőhelyemmel szomszédvár Patakon évek óta gondos ördögűzőként hirdettem az igét, rámutatva például az Árpád Vezér Gimnázium épülete által formázott bagoly kedvelt szabadkőműves jelkép jellegére, már két éve látogatom nyaranta a családommal a Makovecz tervei alapján felújított pataki (végardói) fürdőt úgy, hogy csak most, az intézmény új hivatalos logójának láttán ugrott be, mit is helyezett el a két kaput magában foglaló épületek legfőbb látványelemeként.
Miközben kezdettől pocskondiáztam a fontos közcélú létesítmény reprezentatív bejárataihoz méltatlan, nem időtálló, nem esztétikus, nem "organikus", műanyaggal telerakott tákolmányokat, csak most közel két év után tűnt fel, hogy a kapukon és a kapcsolódó épületeken elhelyezett kiugró látványelemek a szabadkőműves-iluminátus-sátánista Új Világrend jelképeként emlegetett PIRAMISOK, méghozzá szárnyakkal övezve!!!
Ahogy a lengyel mondja, néha a lámpás alatt a legsötétebb...

Az alábbi képek az ünnepélyes avatáskor készültek:
Ha jól számolom, összesen 8 darab piramis, közte a 2-2 leglátványosabb pozícióban levő "kapuőrző" piramis szárnyas.

Hasonlítanak ezekre?:
Jó lett a fürdő szakemberek által készített új logója, profi munka:de még hiányzik egy felirat a szárnyas piramis alá: "Novus Ordo Seclorum"Az öszeesküvéselméletekből jól ismert fenti szimbólumok az Egyesült Államok nagypecsétjén és az egydolláros bankjegyen találhatók. Elég érdekes, hogy Makovecz, aki mint Nagy Hazafi, közéleti tevékenységében a globalizáció, amerikanizálódás ellen emeli fel szavát, honnan szedi kedvenc titkos jeleit. A nagypecséten a sas/főnix felett látható Dávid-csillag kapcsolata se biztos, hogy hiányzik a pataki piramisok környezetéből. Figyeljük meg az ardói piramisok alapzatát képező íveket a félbevágottan ívelt tetejű oldalsó oszlopokkal. Ez a forma a zsidótemetőkből ismerős, nagyon gyakori típusú "füles" zsidó sírkő formája. (tudom, hogy antik forma, de érdekes, hogy vajon Makovecznek honnan jött)A hab a tortán a zárókép, a becsomagolás, a PR művészetének egy kedvenc fogása. Nincs nagyobb öröm a státánista titkos kultusz hívei számára, mint amikor okkult szimbólumaikkal megjelölt objektumaikat a történelmi keresztény egyházak papjai áldják meg, ahogy a fürdőátadáskor is történt:


Zárásnak két rövid idézet Salingarostól:

"Van valami veszedelmesen rossz egy társadalomban, amely elmulasztja leleplezni az intellektuális imposztorokat. Ha egy rendszer egy része patológiás, az az egész rendszert veszélybe sodorja. A rendszerkapcsolatok alkalomadtán megfertőzik az egész rendszert, (ebben az esetben a társadalom egészét) és ezáltal elpusztítják azt."

"Az építészeti kultikus szimbólumok virusokként viselkednek, melyek megfertőzik az épített környezetet. Sikerült még a hagyományos vallások parazitáivá is válniuk azzal a következménnyel, hogy a háború után épült egyházi épületek a kultusz ideológiáját terjesztik híveik spirituális értékei helyett."

(A Huszadik Század Építészete, mint Kultusz)

---------------------------------------
Frissítés:
Ez a téma ugyan  része e blog szélesebb témakörének, a modern civilizáció elkerülhetetlne bukásának, illetve azzal is kapcsolatos, miért "modern" egyáltalán civilizációnk és miért jelent ez a jelző szörnyű rosszat, viszont Makovecz leleplezése megér egy külön "misét", méghozzá ördögűző misét.
Ezért létrehoztam egy új blogot Leleplezem Makovecz Imrét, a sátánista álépítészt címmel.
Internetes címe lényegretörően: http://ordoguzo.blogspot.com/
Ott gyűjtöttem össze Makoveczcel foglalkozó eddigi bejegyzéseimet és rövid műelemzéseimet, amiket folytatni is fogok. Az érdeklődőket várom ott is, várom a hozzászólásokat, előzetes moderálás van, véleményemmel szemben kritikus megjegyzéseket lehozok, csak anyázást nem. Az érvelés nélküli, konformista (ne bántsd a mi Nagy Nemzeti Tekintélyünket" típusú hozzászólásokat örömmel közlöm, mert jó indikátorai a szélhámos mimikrije sikerének, hatásosan hitette el magáról azt az arculatot, aminek lelelplezéséhez csak meg kell nézni műveit. De csak mosatlan aggyal látjuk meg, mit is nézünk...

2010. november 2.

Orbán behívja a kínaiakat

Nemegy emlékezetes vezetőnk arról is emlékezetes, hogy behívta kora domináns nagyhatalmát hozzánk, hogy csináljon rendet, hozzon egy jó kis (vagy jó nagy) FEJLŐDÉST, civilizálódást.

Szent István behívta a németeket, pár olasszal, franciával, lényegében EURÓPÁT, de nagyrészt németeket.
Lett is olyan fejlődés, hogy máig attól koldulunk...
Kis túlzással, alig erőltetve mondhatom, hogy, később Horthy is "behívta" a németeket. (igaz, olyan vezetés alatt, amely a németeket tette tönkre leginkább...)
Zápolya és Izabella behívta a törököt. (a Jobbik valahogy nem hangsúlyozza eléggé az első komolyabb együttműködésünk áldásos hatásait...)
Ferenc József és Kádár behívták az oroszokat, nekik már bérletük van hozzánk.
Utóbbinak volt némi szerepe a nemzetközi zsidó tőke behívásában is Fekete János és társai segítségével, de annak útját annyian egyengették történelmünkben, hogy hosszú lenne felsorolni.

Az amerikaiakat, vagy talán Globáliát szinte mindenki hívta, közte Orbán Viktor is, de töredelmesen be kell vallanom, hogy a magam szerény szavazatával én is hozzájárultam beeresztésükhöz a NATO és EU-csatlakozásról szóló népszavazáson. (mindjárt más lett volna, ha ellene szavazok...) Igen, Európa is visszajött újra, de most nem annyira német lovag formájában, mint Szent István idején.

És most újra őrségváltás van a domináns hatalom posztján, az USA feldarabolódni készül, Kínában viszont 400 KILOMÉTERPERÓRÁVAL SZÁGULD A VONAT!!! Azannya...
Tehát ideje őket behívni, Orbán Viktor pedig kicsit sem meglepően meg is teszi ezt, hiszen a Jobbik programjában benne van...

Igazából azonban keveset tudunk róla, mitől is száguld ennyire a kínai NÖVEKEDÉS (Hozsánna néked, NÖVEKEDÉS!!!), érdemes lesz egy kicsit közelebbről megnézni, milyen csodát honosítanak meg nálunk is, ha teljesítik OV kérését (illetve volt ott fenyegetés is, ha netán nem jönnének, akkor megemlegethetik még a Hunok Földjének haragját, emlékezhetnek, hogy legutóbb a Nagy Falat is miattunk kellett építeniük):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A kínaiak büszkén bontanak le félig kész új épületeket, hogy a Dicsőséges Ingatlanbuborék Örökmozgó, a Növekedés Motorja tovább zakatolhassonCsodálkoztál valaha, hogyan tudja Kína évről-évre pontosan teljesíteni a kitűzött  8.00001 % növekedési tervet? Vagy hogyan tud számunkra hatalmas és egyre nagyobb árukészleteket találni? Egyszerű: soha nem hagyja abba az építkezést. Ami szemmel láthatóan azt jelenti, hogy felrobbantják az épületeket, mielőtt teljesen elkészülnének és újjáépítik őket. Öblítés. Ismétlés. Végül is le kell kötniük az építőmunkásokat, hogy ne érjenek rá lázongani, meg a dollártartalékokat, amelyeket brazil és ausztrál nyersanyagokra költenek, amióta Kína nem igazán vásárolja az USA államkötvényeit. A China Hush  hozott pár lehangoló bizonyító képet, hogy a Politikai Bizottságbeli elvtársak rátaláltak a nagy ingatlanbuborék örökmozgóra.  Még több kép a Tervszerű Rombolásról a  China Hush-nál.
Mint a világ egyik legtöbbet építő országa, Kína évente 2 milliárd négyzetméter új beépített alapterületű épületet produkál, a világ beton- és acéltermelésének kb. 40%-át elfogyasztva. Az építkezési láz másik oldalán viszont ott a "régi" épületek bontási törmeléke, négycsillagos szállókat bontanak le, hogy a helyükre ötcsillagosokat építsenek és új létesítményeket bulldózereznek el, még mielőtt befejeznék őket. Rengeteg új, erős épület végzi természetellenesen rövid létét a robbantás moraja közepette. (források: ifeng.com és people.com.cn)1. Vienna Wood Lakópark, Hefei. "005. december 5-én meghalt, mielőtt megszületett volna. 20,000 m2-nyi alapterület, a főépület 58.5 m magas. A több tízmillió jüan értékű épületet felrobbantották, miközben 16. emelete még épült. A városvezetésvezetés szerint akadályozta a főútvonal kiegyenesítését és rontotta a kilátást a közeli hegyek felé...2. A Bund Lakópark Wuhanban, 4 éves, 2002 március 30-án felrobbantották. “Neked adom a Jance folyót" volt a lakópark népszerű szlogenje, valóban folyóranéző kilátással. A korábban engedélyezett lakóparkot az árvédelmi szabályokat sértő illegális építkezésnek minősítették, kényszerbontása 200 millió jüan közvetlen veszteséget okozott3. Yuxi Kiállítóközpont, 5 éves korában 2005 augusztus 20-án lebontva. Yongchuan város meghatározó épületének építése 40 millió jüanba került, felrobbantásához 250 kg dinamit és 250 detonátor kellett. Az új tulaj, aki 30 millió jüanért vette meg, úgy döntött, a hely még jobb lesz a város első ötcsillagos szállodája számára, amely 250 miillió jüanért épül. Az alpolgármester személyesen felügyelte a robbantást.

4. Zhongyin épület Wenzhouban, 6 éves, élete végetért 2004 május 18-án. A város legmenőbb övezetében álló 93 méter magas épületet soha nem vették használatba, mert veszélyesnek minősült és a város legnagyobb pénzügyi botrányának tárgya lett, 43 vádlottal és több, mint 30 millió jüan kenőpénzzel. Ezért "a korrupciós épület"-kémnt emlegették. Az épület biztonságossá tétele többe került volna, mint egy új épület építése, ezért a hatóságok felrobbantatták.

5. Shouyi Sportközpont, 10 éves, felrobbantották 2009 június 16-án. "Bajnokok bölcsőjének" hívták, mert sok sporttehetséget nevelt ki a környéknek, közte a tollaslabda világbajnokat, Gao Linget és Wei Yilit. De útban volt az 1911-es Forradalom 100-adik évfordulójára tervezett 20 milliárdos múzeum projektnek, ezért mennie kellett, pedig robbantásáig folyamatosan korszerűsítették.

6. Öt Tó Hotel,  Nancang City, 13 éves, felrobbantották 2010 február 6-án. A négycsillagos hotelt megvette egy hong kongi cég, hogy a helyére egy ötcsillagosat építsen. A bontás kb. 40 ezer tonna építési törmeléket eredményezett, aminek elhelyezéséhez egy nagy területre van szükség.

7. Shenyang Nyári Palota, 15 éves, felrobbantották 2009 február 20-án. 200 millió jüanból épült vizi szórakoztató központ volt, ez volt akkor Ázsia legnagyobb kupolás épülete. Sokáig a város legérdekesebb szórakozóhelyének számított, emlye első 5 évében 400 millió turistát fogadott. Mégis felrobbantották 2 másodperc alatt egy új ingatlanfejlesztés kedvéért.

8. A Zhejiang Egyetem 3. sz. épülete a tóparti campus területén, 16 éves, ledöntötték 2007 január 6-án. 67 méter magas, 20 emeletes volt, de az egyetem eladta a campus egy részét 2,46 milliárd jüanért egy fejlesztőcégnek, ezért ledöntötte a tornyot, hogy sima placcot adhasson át. A hallgatók és oktatók együtt nézték a látványos és tragikus pillanatot.

9. Tsingtao Vasuti Épület 16 éves, felrobbantották 2007 január 17-én. Az épület háromcsillagos szabvány szerint épült és kb. 100 évre tervezték. A 2008-as olimpia építkezéseinek kellett helyet adnia.

10. Shenyang Wulihe Stadion, 18éves felrobbantották 2007 február 12-én. 250 millió jüanért épült, itt jutott be a kínai csapat a világkupába 2001 október 7-én. Egy 1,9 milliárd jüanos Olimpiai Központhoz kellett a helye.

11. “Asian First Arc”, Shanghaj, 11 éves, lebontották 2008 február 13-án. A hidat legalább 100 éves élettartamra tervezték, de a közlekedési útvonal áttervezése miatt ennek egytizedéig volt használatban.  “Nekünk, építészeknek előre kell néznünk a tervezésben” - mondta Said Zhao Lizhong, a tervező.

forrás: Zero Hedge

Agyrém!

2010. október 29.

2017: Amerika felbomlásának éve

Paul Craig Roberts: Amerika felbomlásának éve

2017 volt. Klánok uralták Amerikát.

Az első klánok a helyi rendőrségek körül szerveződtek meg. A konzervatívok bűnözésellenes háborúja a 20. század végén és Bush/Obama terrorellenes háborúja a 21. század első évtizedében a rendőrséget civil kontroll nélküli hadsereggé változtatta.

Ahogy a társadalom összeomlott, a rendőrök hadurakká váltak. Az állami rendőrség széthullott és tagjai csatlakoztak lakóhelyük helyi rendőreihez. Az újonnan alakuló törzsek kiegészültek a rendőrök rokonaival és barátaival.

A dollár 2012-ben összeomlott, mint nemzetközi tartalékvaluta, amikor a súlyosbodó gazdasági válság világossá tette Washington hitelezői számára, hogy a szövetségi költségvetési hiány túl nagy volt ahhoz, hogy másból finanszírozzák, mint a bankóprésből.

A dollár veszte után az importárak az egekbe szöktek. Mivel az amerikaiak nem tudták megfizetni a külföldi termékeket, a multi vállalatbirodalmak, melyek a tengerentúlon gyártottak az USA piacára, csődbementek, tovább erodálva a kormány adóalapját.

A kormány számlái kifizetése érdekében kénytelen volt fedezetlenül pénzt kibocsátani, ami a belföldi árak rohamos növekedéséhez vezetett. A hiperinfláció miatt Washington megszüntette a Társadalombiztosítást és az Egészségbiztosítást, majd elkobozta a magánnyugdípénztárak maradék vagyonát. Ezzel egy év haladékhoz jutott, de amikor nem volt több elkobozható forrás, a pénzkibocsátás és hiperinfláció folytatódott.

Az élelmiszerellátási láncok megszakadtak, amikor a kormány a hiperinfláció elleni harc keretében befagyasztotta az árakat és előírta, hogy minden vásárlást és eladást USA papírpénzben kell elszámolni. Mivel senki nem akart növekvő értékű árukat csökkenő értékű papírért eladni, az áruk eltűntek az üzletekből.

Washington úgy reagált, mint Lenin a szovjet történelem hadikommunista korszakában. A kormányzat a hadsereget küldte ki, hogy kobozzák el az árukat a lakosság részére történő természetbeni kiosztás céljából. Ez egy átmeneti megoldás volt a meglevő készletek kimerüléséig, mivel a további termeléstől elvette a kedvet. Az elkobzott javak zöme az őket begyűjtő katonák tulajdonába ment át.

Az áruk újra feltűntek a helyi hadurak védelme alatt álló helyi piacokon. Az árucsere barterben, arany, ezüst és rézpénzekben folyt.

Más klánok olyan családok és egyének körül jöttek létre, akik élelem-, arany-, fegyver- és lőszerkészletekkel rendelkeztek. Kényszerszövetségek alakultak a klánok erőbeli különbségeinek kiegyensúlyozására. Árulások tették a hűséget rövid idő alatt a túlélés nélkülözhetetlen követelményévé.

A nagybani élelem- és egyéb termelés leépült, mert a helyi milíciák adóztatták a területükön áthaladó áruszállítmányokat. Washington kezébe kaparintotta a belföldi olajkitermelést és a finomítókat, de a kormányzat benzinjének nagyobb részét a klánoknak kellett átadni a felségterületükön való biztonságos áthaladás fejében.

A Washington tengerentúli támaszpontjain állomásozó katonák zömét sorsára hagyták. Amint készleteik kimerültek, a magukrahagyott katonák kénytelenek voltak szövetségre lépni azokkal, akik ellen korábban harcoltak.

Washington egyre nehezebben tudta fenntartani magát. Amint elvesztette az ország feletti ellenőrzést, kevésbé volt képes erőforrásokat külföldről beszerezni azok hűbéreként, akiket nukleáris támadással fenygetett. A többi nukleáris hatalom fokozatosan felismerte, hogy az egyetlen célpont Amerikában Washington volt. A dörzsöltebbek látták az írást a falon és eliszkoltak a volt fővárosból.

Amikor Róma birodalomépítésbe kezdett, a pénze arany és ezüst érmékből állt. Róma jól szervezett volt, hatékony intézményekkel és képes volt a harctéri csapatok olyan ellátására, hogy szakadatlanul háborúzhatott, ami abban az időben az ő monopóliuma volt.

Amikor az önhittség Amerikát tengerentúli birodalom építésére hajtotta, a vállakozás következményeként a tengeren túlra szervezték ki az amerikai gyártó és szakmunkát jelentő szolgáltatási munkahelyeket, emiatt erodálódott a kormányzat adóalapja, hatalmas költségvetési és külkereskedelmi hiány keletkezett, a rendeleti papírpénz elértéktelenedett, Amerika külföldi hitelezőktől és bábkormányoktól vált függővé.

A Római Birodalom évszázadokig állt fenn. Az Amerikai Birodalom egy nap alatt összeomlott.

Róma korrupciója ellenségei erejévé vált és a Nyugati Birodalmat legyőzték.

Amerika akkor omlott össze, amikor a kormány többé nem a népet képviselte, hanem egy magánoligarchia eszközévé vált. A döntéseket kevesek rövid távú haszna érdekében hozták a többség kezelhetetlen jövőbeli tartozásai árán. A tartozások súlya alatt a kormány összeomlott.

A globalizáció végigfutott pályáján. Az élet helyi alapokon szerveződött újjá.

2010. augusztus 13.


A szerző, Dr. Roberts korábbi pozíciói:
Az USA Kincstárügyi minisztériuma helyettes államtitkára, A Wall Street Journal társszerkesztője, a Business Week rovatvezetője, a Stanford Egyetem Hoover Intézete vezető kutatója, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja William E. Simon Politikai Gazdaságtan tanszékének vezetője, Washington, D.C.

Forrás: LATOC: The Year America Dissolved

-----------------------------------------------------

Roberts hitelességét számomra növeli, hogy (nyugalmazott) elitfigura létére publicisztikai-közéleti munkássága során élesen kritizálta Izrael gyarmatosító politikáját, az USA Külügyminisztériuma Izrael-bábjakénti viselkedését és megkérdőjelezi a WTC-tornyok elleni támadás és összeomlásuk hivatalos magyarázatát.

Figyeljük meg a nyugdíjalapok kisajátítására vonatkozó részt, ezt Roberts OV lépése előtt írta, nagyon logikus és én helyeslem is. Továbbá rímel az olajkutak és finomítók államosítására az OV-kormány terve is a MOL orosz részvénycsomagjának megvételére.
Persze nálunk, mint kis európai országban némileg más kifutás várható és pár apróságban vitatható Roberts leírása, pl. az USA kormányzata nem "megszűnt képviselni a népet", hanem eleve az oligarchák eszközeként jött létre és a birodalomépítésbe nem az "önhittség" hajszolta az USA elitjét, hanem a globális kamatkapitalista háttérhatalom viselkedésének logikus következménye volt.
Vagy a háttérhatalomtól eltekintve mondhatnám, hogy az emberiség fenntarthatatlan erőforrásfelélő életformájának egy törvényszerű fázisa, a korábbi birodalmak láncolatának folytatása.
Az USA eleve a nyugat , kelet, észak és dél felé folyton lerabolható szűzföldeket kereső óvilági civilizáció gyarmataként jött létre, mivel ott akkora szűz erőforráskészleteket találtak a gyarmatosítók, amekkora máshol nem létezett, törvényszerűen vált a Birodalom központjává, pontosan a szűz készletek felzabálásának idejére.

Ez az idő telt most le.