2011. január 12.

"A sajtó jövője a szabadkőműves királyságban"

“A sajtó jövője a szabadkőműves királyságban.”
 “A sajtóval a következõ módon fogunk eljárni:
Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse, és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önzõ pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában. Mi meg fogjuk nyergelni és szorosan meg fogjuk zabolázni, s ugyanezt tesszük majd a nyomdaipar minden más termékével is, mert mi értelme volna megszabadulnunk a sajtó támadásaitól, ha ugyanakkor továbbra is céltáblái maradunk röpiratoknak és könyveknek? A közvélemény nyomtatásban megjelenõ termékei ma súlyos kiadásokat okoznak abból kifolyólag, hogy cenzúrázni kell õket, mi majd nagy hasznot hajtójövedelmi forrássá tesszük õket a mi államunk számára: külön sajtóadóval fogjuk terhelni a nyomdatermékeket és óvadékpénz letétbe helyezését fogjuk követelni, mielõtt megengedjük bármely sajtóorgánum vagy nyomda létesítését. Ezeknek azután szavatolniuk kell, hogy kormányunkat semmiféle sajtótámadás nem fogja érni. Minden ellenünk irányuló támadási kísérletet - ha ilyesmire egyáltalán sor kerülhet még - irgalmatlanul súlyos pénzbüntetéssel fogunk sújtani. Ezek az intézkedések - sajtóadó és óvadékpénz letétbe helyezése, valamint ezek a letétek által biztosított pénzbüntetések - hatalmas jövedelmet hoznak majd a kormánynak. Igaz, a pártlapok esetleg nem sajnálják majd a pénzt annak érdekében, hogy mégis megjelentessék véleményüket, ezeket azonban el fogjuk hallgattatni ellenünk intézett második támadásuk után. Senki sem nyúlhat majd hozzá büntetlenül kormányunk csalhatatlanságának glóriájához. Bármely közlemény betiltásánál azt fogjuk felhozni ürügyül, hogy az ok nélkül izgatja a közvéleményt. Kérem, vegyék figyelembe, hogy azok között, akik támadásokat intéznek ellenünk, mi általunk létesített sajtószervek is lesznek, ezek azonban csakis olyan pontokat fognak támadni, amelyek módosítását elõre elhatároztuk.
Ellenõrzésünk nélkül egyetlen közlemény sem fog nyilvánosságra kerülni. Ezt különben már most is elérjük, amennyiben az összes híreket egynéhány kevés ügynökség kapja meg, melyeknek irodáiba ezek a hírek a világ minden részébõl befutnak. Ezek a hírszolgálati irodák akkor már teljesen a mieink lesznek és csak azt fogják közzétenni, amit mi diktálunk nekik.”
Érdekes még ez a rész is:
“Az elsõ helyen hivatalos jellegû lapok fognak állni. Ezek mindig a mi érdekeinket fogják védeni és befolyásuk ezért viszonylag jelentéktelen lesz.
A második helyen állnak majd a félhivatalos lapok, melyeknek az lesz a szerepük, hogy megnyerjék számunkra a lagymatagokat és közömbösöket.
A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket, melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni, mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. Igazi, elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni elõttünk kártyáikat."
Ez utóbbira példa a kurucinfó???

Nem véletlen, hogy Fellegi, a kormány Erős Embere, Soros ügynöke, a médiatörvényt 55 brüsszeli újságíró előtt látszatra betokajizva a már Obamánál is látott "elbasztuk" PR-trükköt is bevetve magyarázó miniszter is éber, stréber és héber. A Jegyzőkönyvekben világosan ki van fejtve, hogy a goj államokat azért taszítják káoszba több évszázadnyi liberális rombolással, eladósítással, stb., hogy aztán zsidó királyság jöhessen létre a helyükön. A zsidó király rendet csinál a zsidók által teremtett káoszból, tehát népszerű is lesz. Amint övék a hatalom, azonnal felszámolják az anarchiaokozó liberalizmust, amit ők magukra sose vettek komolyan, csak a goj kormányzat és rend szétverésére szolgált. Ez vonatkozik a sajtó területére is.

A globális sajtó OV törvénye elleni összehangolt ugatókórusa is bizonyítéka a szektor zsidó irányítottságának, de még a korábbi fázist képviselik, amikor a liberalizmus egy bomlasztó fegyver. Olyan országokban működnek így, ahol még nem került trónra az ő zsidó királyuk, illetve az ő embereik kormányoznak, de nem olyan teljhatalommal , ami még népszerű is.  Magyarországon már hatalmon van, de a hazafiak által gyűlölt zsidó globális sajtó általi támadása OV-t népszerűvé, hitelessé teszi körükben, tehát tovább viszik a vállukon, Bandi, a ló majd még többet dolgozik, mielőtt szalámi készül belőle az új urak asztalára.
Belül pedig ideje felszámolni a sajtó liberális szabályozását, hiszen itt már zsidó király van, jöhet a REND!
A “szabadság” megtette kötelességét, szétverte a gojok rendjét, ideje végetvetni neki, nehogy a zsidó király rendjét is aláássa.

Természetesen a nemzetközi sajtóvihart annak keltői azóta le is intették, Barroso keze által, már a lecsengésnél tart.
További fontos részletek a jegyzőkönyvekből alátámasztják utóbbi sejtésemet, meg pl. Pająk megállapításait, hogy a cionista háttérhatalom szándékosan teremt gazdasági bajokat, káoszt az egyes országokban, hogy aztán saját királyjelöltje lehessen a tömeg által várt RENDTEREMTŐ, mint az oroszoknál Putyin és nálunk Orbán:

1. jegyzőkönyv:
"Abból az átmeneti rosszból, melyet most kénytelenek vagyunk elkövetni, megingathatatlan kormány létrehozásának jótéteménye fakad majd, melynek uralma helyre fogja állítani a nemzeti életnek a liberalizmus által megzavart rendes folyását."
7. jegyzőkönyv:
"Egyrészt sakkban tartjuk az összes országot, mert ezek nagyon is jól tudják, hogy megvan a hatalmunk ahhoz, hogy bármikor tetszés szerint nyugtalanságot okozzunk, vagy helyreállítsuk a rendet."
22. jegyzőkönyv:
"Kétségkívül nem szükséges további bizonyíték után keresni arra, hogy uralmunkat Isten határozta el. Ilyen gazdagsággal rendelkezve nem fog nehezünkre esni bebizonyítani, hogy mindaz a szörnyûség, amelyet oly sok évszázadon keresztül el kellett követnünk, végeredményben arra szolgált, hogy igazi jóléthez vezessen, - hogy mindent rendbe hozzon. Igaz, némi erõszakot is kell alkalmazni, de mégis helyre fog állni. Be fogjuk igazolni, hogy az emberiség jótevõi vagyunk, hogy ezen a szétszaggatott és megtépdesett földön helyreállítottuk az igazi jót és az egyén szabadságát, s ezzel lehetõvé fogjuk tenni, hogy mindenki békében és nyugalomban örüljön az életnek a kellõ mértékletesség betartásával, feltéve természetesen, hogy szigorúan tiszteletben tartják az általunk hozott törvényeket. "